KUTSU: Seuran sääntömääräinen talvikokous 28. helmikuuta 2016 Seurantalolla

VUOSIKOKOUKSEN 2016 TYÖJÄRJESTYS

 

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Vahvistetaan osanottajaluettelo
 • äänioikeutettujen määrä
 • puheoikeutettujen jäsenten lukumäärä
 • vahvistetaan mahdollisesti muiden kuin jäsenten läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa

 

 1. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 2. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Esitellään ja käsitellään johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta toimintakaudelta
 4. Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös
 • esitellään tilinpäätös
 • esitellään toiminnantarkastajien lausunto
 • päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta

 

 1. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
 2. Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajanvaali
 3. Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
  • nykyisen johtokunnan kaikki jäsenet ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä
  • erovuorossa ovat Julkunen Lauri, Toivanen Tuomo, Torvinen Pauli, Tuomainen Esko ja Ärväs Veijo
  • lisäksi sihteerin toimikausi päättyi 31.12.2015
 4. Toimitetaan kahden varsinaisen toiminnantarkastajan ja kahden varatarkastajan vaali
 5. Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintakautta varten
 6. Käsitellään toimintavuoden talousarvio
 7. Määrätään seuran liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
 • Johtokunnan esitys 60€ sisältäen seuran päivitetyn metsästysaluekartan syksylle 2016.

 

 

 1. Päätetään seuran toimi- ja luottamushenkilöiden palkkioiden määristä
 • Johtokunnan esitys toimihenkilöiden kulukorvausten maksimimääräksi edellisvuotisen suuruiset erät seuraavasti: Majavastaava 350 €, sihteeri 200 €, puheenjohtaja 100 € ja hirviporukan vetäjä 100€.
 1. Todetaan jäsenyydestä eronneet ja mahdollisesti erotetut jäsenet
 • Antero Louhelainen on ilmoittanut jäävänsä pois seuran toiminnasta.
 1. Käsitellään mahdolliset metsästyssääntöasiat
 2. Valitaan tarpeelliset jaostot ja toimikunnat jäsenineen
 • Hirvijaos
 • Kenneljaos
 • Huvijaos
 • Ammuntajaos
 • Maanvuokrausjaos

 

 1. Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä tarvittaviin edustustehtäviin

Johtokunnan esityksenä puheenjohtaja edustaa seuraa. RHY:n kokouksesta poissaolijoita edustavat valtakirjoin johtokunnan jäsenet. Valtakirjat kerätään kokouksen jälkeen.

 1. Piirijärjestöjen kokousedustajat ja piirikokouksissa esille nostettavat asiat
 • Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piirin kokoukset – ehdotetaan Erkki Kiiskistä
 • Suomen Kennelliiton Pohjois-Karjalan piirin kokoukset – ehdotetaan Seppo Pehkosta

 

 1. Tiedoksi uudet jäsenet ja koejäsenet

 

 • Johtokunta on hyväksynyt koejäsenet Lauri Kähkösen, Paavo Malisen, Hannu Toivasen, Matti Heikuran, Stefan Norrilan ja Jaakko Pesosen varsinaisiksi seuran jäseniksi.
 • Johtokunta on hyväksynyt koejäseniksi Santeri Niemisen, Harri Kähkösen ja Markku Toivasen.

 

 1. Talkooasiat
 • Seurantalon sisäkaton kunnostus, talousarviossa varattu 1500 e. Laudat kuivumassa, talkoot huhtikuun aikana, porukka jaetaan kahteen ryhmään, toinen maalaa ja toinen tekee uutta kattoa.
 • Puunkasaustalkoot Koivulan tilan mailta, ajankohta toukokuussa?
 • Kannatusmaksu talkootyön vastineeksi.

 

 1. Myyntihirvi
 • Johtokunta esittää, että tänä vuonna ei myydä hirveä, jos lupia saadaan alle 10.
 1. Hirvenmetsästyksen yhteiskaatolupa
 • Johtokunta ehdottaa hirven yhteiskaatolupa-anomusta Ahvenniemeen sekä Isoon ja Pieneen Ristisaareen Viensuun Riistaveikkojen kanssa.

 

 1. Muut mahdolliset asiat
 2. Kokouksen päättäminen